Organisation – The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation (TPWF) är en ideell organisation som grundades 2010. Organisationens ändamål är att sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden och verka för dess fortlevnad. The Perfect World Foundation verkar för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter och har som syfte att stötta krisdrabbade områden inom djur- och naturfrågor genom att sprida information, dels via fysiska event men även genom spridning på internet via olika sociala medier. TPWF stöttar och främjar organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i krisdrabbade djur- och naturområden. Organisationen arbetar även med att samla in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.

90-konto och Giva Sverige
The Perfect World Foundation innehar 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll som är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vidare är organisationen medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) som arbetar för etisk, professionell och transparent insamling av gåvor.