Climate Mission

Vi är mitt uppe i en global uppvärmning av haven och den nedre atmosfären. Detta kan leda till massutrotning av djur- och växtarter.

Ökningen är till största delen orsakad av mänsklig aktivitet såsom förbränning av fossila bränslen som kol, olja och fossil gas. Detta resulterar i förhöjda halter i atmosfären av växthusgaserna koldioxid och metan. Dessa släpper igenom solstrålningen men hindrar till stor del den resulterande värmestrålningen att passera ut genom atmosfären med förhöjd temperatur som resultat.

Detta får långtgående effekter på jordens klimat. Den ökande temperaturen stör de normalt stabila ekosystemen där växter och djur under mycket lång tid anpassats till ofta mycket snäva temperaturintervaller.

Kan inte dessa organismer migrera mot svalare områden, vanligen norrut, och där även finna en liknande biotop (livsmiljö), så dör arten ut eftersom klimatförändringen sker snabbare än anpassning genom evolution är möjlig.

Även djurarter som har fysik nog att kunna migrera norrut hindras oftast av för dem oöverstigliga barriärer i form av vägar, städer, jordbruksmark, industrier, floder, berg, hav etc.

På sikt innebär detta att sydliga och ekvatoriella områden blir artfattiga medan nordliga områden får fler arter.

Förändringen gör också att födospecialisterna slås ut medan de arter som kan nyttja olika typer av föda överlever vilket gör att skillnaden i artdiversitet mellan olika områden minskar med globalt sett ett mindre antal arter som följd.

25% av alla marina arter lever eller förökar sig i korallrev. När havstemperaturen stiger dör de fotosyntetiserande alger som lever inne i koraller och som tillgodoser dem med större delen av deras näringsbehov. Blir temperaturhöjningen långvarig så dör också korallerna. Förhöjda koldioxidhalter i havet gör att havet försuras. Detta gör det ännu svårare för koraller och andra organismer som lagrar in kalk i skal och skelett att överleva.

Den allt högre temperaturen smälter glaciärer med ökande havsnivåer som följd. Havsnivån har redan höjts 20 cm under de senaste 100 åren och kan komma att höjas ytterligare 50-100 cm under de kommande 100 åren. Detta kommer att dränka många öar och det liv som finns där och även sätta stora fastlandsområden under vatten med stor påverkan på växt- och djurlivet.

Även havsisarna smälter vilket gör det svårt för isbjörnar och sälar att finna föda respektive föröka sig. Den minskade is- och snömängden gör också att solstrålereflexionen minskar vilket ytterligare bidrar till ökande temperatur.

Det på senare tid växlande vädret med plus- och minusgrader norr om polcirkeln gör det svårt, och ibland omöjligt, för vildrenar och myskoxar att skrapa sig igenom det isskikt som täcker snön för att komma åt de lavar de lever av. Detta medför massdöd eller leder till att honorna föder undernärda ungar med svag benstomme. Detta ger sämre hälsa och kondition, fördröjd pubertet och högre dödlighet hos de växande djuren.

Organiskt material i marker i Sibirien som sedan mycket länge varit bundna av permafrost börjar nu tina, multna och frigöra metangas vilket skyndar på uppvärmningen av klimatet. Man beräknar att så mycket som 70 miljarder ton av denna mycket kraftiga växthusgas kan komma att frisläppas. Om dessutom permafrosten i Antarktis tinar kan 1 000 miljarder ton koldioxid komma att frisläppas från organiskt material.

Det ser alltså mörkt ut för jordens djur och växter, och för mänskligheten, om temperaturen fortsätter att öka.

Vad kan vi då göra för att minska temperaturhöjningen?

 • Stoppa skogsskövlingen
 • Plantera mer skog
 • Odla klimatsmart
 • Äta upp all mat vi köper
 • Äta mindre mängd kött
 • Äta fisk från landbaserade odlingar
 • Minimera användandet av fossila bränslen
 • Täta och isolera våra bostäder
 • Minimera vattenkonsumtionen
 • Använda förnybar energi
 • Utnyttja solenergi
 • Använda LED-belysning
 • Koppla ur elartiklar när de inte används
 • Åka kollektivt
 • Konsumera mindre
 • Köpa närproducerat
 • Investera i klimatsmarta produkter

TPWF kommer under 2018 att ägna stort fokus på klimatförändringar och vilken påverkan det har på vår natur samt vilda djur, genom att sprida kunskap och medvetenhet via olika kampanjer och event etc.  B.l.a anordnas expeditioner till Svalbard tillsammans med TPWF ambassadören och äventyraren Ola Skinnarmo. 

Stöd vårt arbete idag att göra världen bättre för vår natur samt vilda djur!

Kontakta oss för mer information: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Källa:

Jan Westin, Fil.dr                                  

Vetenskaplig ledare 

The Perfect World Foundation / Member of the board 

Senast uppdaterad: 2018-02-01

Foto: Shannon Wild

The Perfect World Foundation

Telefon: +46 31 17 00 00 
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.